V dalším článk u naleznete informace o možnostech terapie při léčbě DMO.

Obsah:

 1. Léčebný plán
 2. Lázně a léčebny
 3. Druhy terapie

DMO je choroba, která se nedá vyléčit. Dá se však pomocí léčby dosáhnout zlepšení podmínek a životních možností dítěte, což většinou příznivě ovlivňuje kvalitu jeho života. Lékařské pokroky posledních let a hlavně pokroky v léčbě postižených s DMO vedly k tomu, že dnes již mnozí z těch, kteří byli včas a správně léčeni, mohou vést téměř normální život. Ani dnes ještě neexistuje nějaká standardní léčba, která by byla u všech pacientů dostatečně účinná. Lékař, který léčí pacienta s DMO, je víceméně závislý na řadě specializovaných odborníků, s jejichž pomocí nejprve správně určí a stanoví individuální poruchy a pak jim přizpůsobí celý terapeutický program. V současné době probíhá také několik klinických studií na aplikaci kmenových buněk z pupečníkové krve.

Léčebný plán může zahrnovat:

 • Rehabilitaci – zlepšení kontroly lokomoce i posturálního držení pomocí stimulačních a facilitačních technik, nejprve provedeny odborníky, posléze instruovanými rodiči.
 • Antiepileptika.
 • LlMyorelaxans u spastických forem.
 • Dlahy pro svalovou nerovnováhu.
 • Operační léčbu – ortopedické korekce mezi 6. a 10. rokem 
 • Protetické pomůcky.
 • Aplikaci botulotoxinu.
 • Speciální péči a výchovu od předškolního věku.

Lázně a léčebny v ČR, které se DMO zabývají:

 • Janské Lázně
 • Klimkovice
 • Luža Košumberk
 • Teplice v Čechách
 • Velké Losiny
 • Boskovice
 • Znojmo

V ČR se nachází také mnoho rehabilitačních center, kde je možné si pobyt uhradit jako samoplátce a v některých je možnost úhrady pojišťovnou.

Např. Armandi therapy clinic, Arcada, Astra, Hájek, Axon, Sarema.

Druhy terapie

Bobathova metoda

Bobath koncept- NDT je koncept terapie a terapeutický přístup na neurofyziologickém podkladě. Používá se u všech poruch CNS, řeší problémy konkrétního pacienta a zaměřuje se na funkci s ohledem na kvalitu. Uplatňuje holistický přístup – na základě individuální analýzy řeší problém v souvislostech.

Vojtova metoda

Je soubor cvičebních technik používaných k léčbě hybných poruch. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa. Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, k pravidelnému hlubokému dýchání, k upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Dornova metoda

Dornova metoda spočívá v základních cvicích, které mají za úkol preventivně bránit blokaci organismu. Cílem je pomocí vlastního pohybu, pod vedením terapeuta, vracet obratle a kosti na svá místa. 

Neurorehabilitace

Je multidisciplinární rehabilitační přístup k pacientům s neurologickou problematikou. Tito pacienti mají většinou nejen poškození motorického systému, ale i poruchy kognitivních funkcí včetně funkcí fatických a psychických. Je to komplex zahřívání svalů, posilování a samotné aktivní cvičení.

Canisterapie

Je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně.

Hipoterapie

Metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakuje. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivní motorické chování klienta aktivací všech úrovní centrální nervové soustavy. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické. Variabilita využití poloh při respektování posturálních schopností klienta ovlivní posturu, hrubou i jemnou motoriku. Sekundárně je možné využít hřbet koně k polohování.

Felinoterapie

Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch či aktivizační metodu. Jejím principem je přímý kontakt pacienta s kočkou.

Logopedie

Se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže k speciální pedagogice i k medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Ergoterapie

Ergoterapie je metoda, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoliv věku s různým typem postižení. Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Zaměřuje se na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, ze se snaží pomoci lidem provádět činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění, nebo přizpůsobují prostředí podporující participaci osoby.

Snoezelen

Je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. Snoezelen je využíván v mnoha zařízeních, jako jsou speciální mateřské a základní školy, integrační centra, domovy sociálních služeb, rehabilitační centra, denní stacionáře, hospice a jiné. S metodou Snoezelen pracují odborníci z různých profesí, zejména léčební a speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovatelé.

Anna | Podpořit.cz

Zdroj: DMO, každý druh terapie – speciální odkaz na internetu nebo vlastní popis

Nakupujte na internetu a přispějte lidem v nouzi

Až 25 % z ceny vašeho nákupu darujeme těm, kteří to potřebují.
Nezaplatíte nic navíc!

Navštívit web
Podpořit hrdina

Běžný nákup můžete proměnit na dobrý skutek ve více než 1 000 obchodech.

Mall
Booking
Knihy Dobrovský
Aliexpress
Deichmann